கப்பல் லேபிள்கள், முகவரி லேபிள்கள், பாலி வரியாகும், பாலி பப்பில் வரியாகும் - Inlytek