ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਬਲ, ਪਤਾ ਲੇਬਲ, ਪੋਲੀ Mailer, ਪੋਲੀ ਬੱਬਲ Mailer - Inlytek