ស្លាកការដឹកជញ្ជូន, ស្លាកអាសយដ្ឋាន, ពហុ Mailer, ពពុះពហុ Mailer - Inlytek