ഷിപ്പിംഗ് ലേബലുകൾ, വിലാസം ലേബലുകൾ, പോളി Mailer, പോളി ബബിൾ Mailer - ഇംല്യ്തെക്