ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ಗಳು, ವಿಳಾಸ ಲೇಬಲ್ಗಳು, ಪಾಲಿ ಮೈಲೇರ್, ಪಾಲಿ ಬಬಲ್ ಮೈಲೇರ್ - Inlytek