නැව් ලේබල, ලිපිනය ලේබල, Poly පණිවුඩයක්, Poly බබ්ල් පණිවුඩයක් - Inlytek
  • banner

අපගේ නිෂ්පාදන

  • අපි ගැන
  • අපි ගැන

අපි ගැන

Inlytek 2003 වසරේ සිට Xiamen චීනයේ ඇසුරුම් සැපයුම් ව්යාපාරය සඳහා ප්රමුඛ නිෂ්පාදක වේ.

අපි නැව් ලේබල්, ලිපිනය, ලේබල්, පොලි පණිවුඩයක්, පොලි බුබුල පණිවුඩයක්, කාෆ්ට් බුබුල පණිවුඩයක්, ගුවන් කුෂන් මල්ලක් මෙන්ම වෙනත් සැකසුණු ඇසුරුම් නිෂ්පාදන පෙළ සඳහා සම්මත කරන ලද සහ විවිධ ප්රමාණවලින් සහ ද්රව්ය ලබා දෙයි.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

නව නිපැයුම්