නැව් ලේබල, ලිපිනය ලේබල, Poly පණිවුඩයක්, Poly බබ්ල් පණිවුඩයක් - Inlytek