සමාගම පුවත්

  • පළ කාලය: නොවැම්බර්-07-2018

    අපි ලෙස නාවික ලේබල්, ලිපිනය, ලේබල්, පොලි පණිවුඩයක්, පොලි බුබුල පණිවුඩයක්, කාෆ්ට් බුබුල පණිවුඩයක්, ගුවන් කුෂන් මල්ලක් පරාසයක් සඳහා ප්රමිතියක් සහ සැකසුණු ප්රමාණ හා ද්රව්ය ලබා 2003 සිට Inlytek Xiamen චීනයේ ඇසුරුම් සැපයුම් ව්යාපාරය සඳහා ප්රමුඛ නිෂ්පාදකයා වන මෙන්ම අනෙකුත් අභිරුචි ...තව දුරටත් කියවන්න »